Do’s and Don’ts/Disclaimer

Je kunt reageren op artikelen en andere bijdragen op de website. Iedereen is daartoe van harte welkom, echter we hanteren daarbij wel enkele regels en richtlijnen. Vooralsnog waarderen we je mening (kritiek of loftuitingen) en de lezers (en schrijvers van de betreffende bijdragen) wellicht ook, mits je die op een correcte, niet-agressieve en niet-denigrerende manier overbrengt. Onvrede, frustratie, verontwaardiging, teleurstelling, boosheid en zelfs woede zijn menselijke emoties maar vormen geen rechtvaardiging om als een doorgedraaide gek je reactie te laten bestaan uit scheldpartijen, vernederingen, beledigingen en geweld- en doodsbedreigingen.

Daarom, in je reacties/commentaren GEEN:

 • Racisme
 • Discriminatie
 • Antisemitisme en/of aanverwante al dan niet extreemrechtse (maar ook extreemlinkse) teksten
 • Oproepen tot geweld
 • Geweld- en/of doodsbedreigingen
 • Scheldwoorden/Schuttingtaal of ander grof en/of aanstootgevend taalgebruik
 • Grove seksueel getinte teksten

Wat oproepen tot geweld en geweld- en doodsbedreigingen betreft: Vaak menen de afzenders dit niet werkelijk maar wordt dat geroepen in ‘het heetst van de strijd’. Gelukkig maar. Toch zal de redactie ELKE geweld- en/of doodsbedreiging serieus nemen en doorgeven aan politie en justitie.

Verder is NIET toegestaan in je commentaar:

 • Lange of korte copy-paste stukken van andere bronnen
 • Het gebruik van alleen KAPITALEN
 • Spam
 • Advertenties en reclame
 • Het plaatsen van privégegevens van jezelf of van anderen
 • ‘Trollen’. Ofwel het posten onder verschillende namen met de bedoeling een discussie een bepaalde kant op te sturen of met welke andere intentie dan ook. Gebruik je sowieso een proxy of wegwerp e-mailadres dan kan het zijn dat we ervan uitgaan dat je minder goede bedoelingen hebt.

Vuistregel bij je reactie/commentaar:

Bedenk eerst helder voordat je reageert, of je reactie ook informatief en/of vermakelijk is voor anderen en in ieder geval met inachtneming is van bovenvermelde criteria!

De voertaal op deze website is Nederlands en dat geldt ook voor de commentaren/reacties. Deze dienen goed leesbaar te zijn. Uiteraard beheerst niet iedereen de Nederlandse taal even goed, bijvoorbeeld mensen met dyslexie en mensen van wie de moedertaal niet Nederlands is (niet-native Dutch speakers). Toch adviseren we iedereen om helder, zorgvuldig en duidelijk in zo goed mogelijk Nederlands te formuleren, ook met gebruik van de nodige leestekens. Neem daar de tijd voor. Dit komt je boodschap sowieso ten goede en dat is tenslotte wat je wilt bereiken. Tip: Vermijd als het even kan (nietszeggende) clichés als ‘Ja het is me wat.’, ‘Dat is belachelijk.’, ‘Dat dit mogelijk is in Nederland.’, enz.. Dat is saai en doen al zoveel mensen. Maak er een uitdaging van om met iets origineels te komen, zodat je je onderscheidt en dat je reactie opvalt.

 • De redactie behoudt zich het recht voor een reactie te verwijderen dan wel een gebruiker/scribent definitief of voor onbepaalde tijd te
  blokkeren, zonder nadere opgaaf van reden.
 • De redactie beoordeelt onafhankelijk of een scribent al dan niet tijdelijk wordt uitgesloten van deelname als de huisregels door hem of haar niet worden nageleefd.
 • Over uitsluiting en het verwijderen van reacties wordt niet gecorrespondeerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om het huishoudelijk reglement op ieder moment te wijzigen/aan te passen.

Samengevat:
Houd het zakelijk, gezellig en vermakelijk, voor jezelf en anderen. Zorg dat je reactie opvalt door stijl, relevante inhoud, vindingrijkheid, helderheid, humor/amusementswaarde. Niet door zeurderig negativisme (al mag je uiteraard je kritiek verwoorden als je die hebt) en agressief, opgefokt en ongefundeerd geraas en getier. Bedenk: Discussie/dispuut is er om van gedachten te wisselen, niet om anderen je gedachten/mening op te dringen en anderen voor idioot uit te maken als hij of zij niet hetzelfde denkt als jij.

Auteursrecht
Alle auteursrechten en databankrechten t.a.v. (de inhoud van) deze uitgave zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij InZuid c.q. de betreffende auteur. Het zonder toestemming overnemen van artikelen, rubrieken enz. of delen daarvan voor welke doeleinden dan ook, is verboden. Alleen het gebruik van citaten is toegestaan als dit duidelijk is aangegeven en uiteraard met evenzo duidelijke bronvermelding. Wil je op andere dan deze wijze gebruik maken van inhoud van de website, neem dan contact op met de (hoofd)redactie: redactie@inzuid.amsterdam

InZuid doet zijn uiterste best om ook de rechten van anderen te waarborgen. Wij maken altijd, indien mogelijk, gebruik van bronvermelding al is bij foto’s de bron niet altijd te achterhalen. Meen je echter dat het gebruik door ons van tekst, foto of anderszins onterecht is dan wel in strijd met auteursrecht, neem dan contact op met de redactie. Wij hanteren, als professioneel medium, de geldende normen en afspraken rond journalistieke integriteit en auteursrechtelijke bescherming. Wij baseren ons hierbij op de richtlijnen zoals die door de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) zijn vastgesteld.

Privacy
InZuid gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens van welke aard dan ook worden niet verstrekt aan derden, zonder toestemming van betrokkene(n).